Ivan Lishchyna

Managing Partner, Lishchyna & Partners