Natalya Myroshnychenko

Partner, Interlegal Law firm
President of WISTA Ukrainian