Nadiya Shylienkova

Counsel, Dentons

Nadiya Shylienkova is a notable practitioner in